grzybyhobby.pl

Reklama

eBiuletyn-Newsletter


Regulamin sklepu

Treść:
I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Dostawa
VI. Ceny i metody płatności
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
X. Postanowienia końcowe


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.grzyby-hobby.pl;
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.grzyby-hobby.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.p.h.u "garden-farm" Rejmoniak Aldona a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne
 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.grzyby-hobby.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod
www.grzyby-hobby.pl , prowadzony jest przez f.p.h.u "Garden-farm" Rejmoniak Aldona, ul.Prof.R.Ranoszka 95, 44-338 Jastrzeębie Zdrój.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w
ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w
ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 5.50 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies i Java Script lub
b.) Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies i Java Script lub
c ) Opera w wersji co najmniej 9 lub nowszej z obsługą Cookies i Java Script.
d ) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.grzybyhobby.pl/sklep/content/3-regulamin-sklepu
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego nie potrzebna jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Aby mieć pełen dostęp do wszystkich usług w ramach Sklepu internetowego zalecana jest rejestracja.
3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5.
f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu
internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez
f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona .

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona .
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.grzyby-hobby.pl, dokonać wyboru odpowiedniego asortymentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
f.p.h.u "Garden-farm Rejmoniak Aldona Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką listowną. Koszty dostawy wynoszą http://www.grzybyhobby.pl/sklep/content/1-dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
 pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.grzybyhobby.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 a.) przelewem na numer konta bankowego
23 1140 2004 0000 3102 5021 7705
b.) płatnością w systemie Przelewy24 lub PayPal,
c.) zapłata wypukłą kartą płatniczą Visa, Mastercard oraz płaskich kart debetowych Visa Electron lub Visa Gold
d.) płatność w za pobraniem


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
 przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres f.p.h.u "Garden-farm" ul Prof.R.Ranoszka 95, 44-338 Jastrzebie Zdrój o podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
-świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
f.p.h.u "Garden-farm" ul Prof.R.Ranoszka 95, 44-338 Jastrzebie Zdrój
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1.
f.p.h.u "Garden-farm" sprzedawca odpowiada wobec Klienta
będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczta@grzybyhobby.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3.
f.p.h.u "Garden-farm"  nie jest producentem towarów. Producent
ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną
9.1.
f.p.h.u "Garden-farm"  podejmuje działania w celu zapewnienia w
pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
f.p.h.u "Garden-farm"   o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
f.p.h.u "Garden-farm" ul Prof.R.Ranoszka 95, 44-338 Jastrzebie Zdrój , mailowo pod adres poczta@grzybyhobby.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5.
f.p.h.u "Garden-farm"  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej
reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P
f.p.h.u "Garden-farm"   a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
f.p.h.u "Garden-farm"  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty